Vīzija, mērķi, vērtības

Vīzija.

Mūsdienīga un radoša skola ar motivējošu un apzinātu mācīšanās vidi

Mērķis.

Īstenot mūsdienīgu mācību procesu, kas nodrošina pamatu katra skolēna vispusīgai attīstībai,
personiskai izaugsmei un tālākās izglītības ieguvei, stiprina patriotismu, veicina atbildīgu un
aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un kultūrvides veidošanā.

Vērtības.

Mērķtiecība. Atbildība. Godīgums. Sadarbība. Cieņa.