Vīzija, mērķi, vērtības

Vīzija.

Mūsdienīga, atvērta, radoša skola, kas mācās.

Mērķis.

Nodrošināt pamatizglītības apguvi, radot optimālus apstākļus personības attīstībai vērtīborientētā skolas vidē.

Vērtības.

Atbildība, cieņa, godīgums, mērķtiecība, sadarbība.